Organisation

I vårt arbeter med organisationer utgår vi från metoden Organizational Behavior Management (OBM). Oavsett problematik börjar vi alltid med en analys och skräddarsyr sedan insatsen efter vad som kommer fram. Det kan t ex handla om organisationer som vill förbättra arbetsmiljön, få bättre resultat, ökad motivation hos medarbetarna, lösa konflikter, förbättra kommunikation eller arbeta med ledarutveckling. Organisationer består av individer som gör saker, förändring kommer i slutändan att handla om beteendeförändring på individnivå. Här är vi proffs!

Stöd till vårdorganisationer –

Till vårdorganisationer som t ex primärvården arbetar vi med uppbyggnad av psykosocial verksamhet eller utveckling av redan befintlig.Vi använder vår kompetens för att hjälpa primärvården att på ett effektivt och säkert sätt upptäcka psykisk ohälsa hos både barn, ungdomar och vuxna samt bedöma och behandla med evidensbaserade metoder.

För detta har vi tagit fram en modell för strukturerad bedömning och stegvist vårdutbud som ger hög tillgänglighet och ökad kvalitet och genomströmning. Vi har under det senaste året framgångsrikt implementerat modellen på b la Väsby läkargrupp. Arbetet inbegriper ofta stöd vid rekrytering, inskolning av personal och ibland kliniskt patientarbete under uppbyggnadsfasen.

FÖRETAGSTJÄNSTER

Utgångspunkten för våra uppdrag inom området företag och organisationer är OBM, Organizational Behavior Management, dvs ett fokus på beteendeförändring och beteendens konsekvenser. Vi kan erbjuda utveckling till chefer och medarbetare i arbetsledande befattning, hela arbetsgrupper eller stöd till enskilda medarbetare vid arbetsrelaterad ohälsa. 

En vanlig insats kan handla om att öka målstyrningen i verksamheten genom av precisera uppdrag och gemensamt identifiera nyckelbeteenden av vikt på olika nivåer i organisationen. Det kan också handla om att skapa system för uppmuntran av medarbetare och ledare i företaget, öka positiv kommunikation och feedback för att påverka beteenden och förbättra arbetsmiljö. I förändringsfaser ser vi fördelar med handledning av arbetsgrupper där uppdraget synliggörs och står i fokus för det löpande arbetet. Här ser vi också att ett nära samarbete med uppdragsgivare gynnar ett lyckat resultat. 

Vårdutveckling

Utveckling av psykosocialt arbete i primärvården

En modell strukturerad bedömning och ett stegvist vårdutbud- för hög tillgänglighet och kvalitet för patienterna.

Hur psykosociala team organiserar sig för att på bästa sätt möta vårdbehovet hos barn och vuxna i primärvården är en aktuell frågeställning hos oss på Beteendeanalysgruppen i Stockholm.

Ansvarig för primärvårdsfrågor är leg psykolog Klara Sternbrink som under perioden 2007 – 2013 var enhetschef för en psykosocial verksamhet för både barn och vuxna vid en av Sveriges största vårdcentraler i Stockholmsområdet. Klara var där med och byggde upp en stor psykosocial verksamhet för vuxna med idag 12 heltidstjänster och den första mottagningen i sitt slag för första linjen vid psykisk ohälsa hos barn och unga.

Sedan 2013 bidrar psykologer från Beteendeanalysgruppen på flertalet vårdcentraler till verksamhetsutveckling avseende både tilläggsuppdraget vid psykisk ohälsa hos barn och unga och verksamheten riktad till den vuxna patientgruppen.

Vi använder vår kompetens till att hjälpa primärvården att på ett effektivt och säkert sätt upptäcka psykisk ohälsa samt bedöma och behandla med evidensbaserade metoder.

För detta har vi tagit fram en modell för strukturerad bedömning och stegvist vårdutbud som ger hög tillgänglighet och ökad kvalitet och genomströmning. Vi har under det senaste året framgångsrikt implementerat modellen på flera vårdcentraler i Stockholm.

Vi erbjuder:

Konsultation med verksamhetschef

Vi lyfter de frågeställningar som du som verksamhetschef sitter med. Vi belyser med hjälp av vår specifika kunskap om psykosocialt arbete i primärvården samt med vår kunskap inom Organizational Behaviour Management (OBM).

Vi skräddarsyr enstaka insatser eller en hel process efter de behov som kommer fram.

Evidensbaserad vård

Behöver du rekrytera kan vi bedöma och behandla patienterna tills dess att vi kan länka över till rekryterad resurs. Vi kan träffa patienter som konsulter på plats eller i våra lokaler på Kungsholmen i Stockholm.  Vi har både barn- och vuxenklinisk kompetens.

Strukturerad rekryteringsprocess

Vi riktar oss till dig som vill utöka din personalgrupp eller rekrytera psykolog eller kurator för första gången?

Vi hjälper dig hitta rätt kompetens för jobbet och testar bedömar- och behandlarkompetens.

Handledning med fokus på strategi, flöde och arbetssätt

Handledning till psykosociala team utifrån teamets specifika behov. Vårt syfte är alltid att stödja konstruktiv dialog för ökad effektivitet och kvalitet i vårdarbetet. Ofta går det att strukturera och organisera arbetet på ett sätt som bättre svarar mot krav från patienter, läkare och andra vårdgivare samt budgetkrav.

Handledning i patientnära frågor

Beteendeanalysgruppen besitter en god handledarkompetens för att säkerställa kvalitet i teamets patientarbete. Handledare med KBT -inriktning erbjuder individer eller grupper regelbunden klinisk handledning i det löpande patientarbetet.

Utbildning i bedömning och behandlingskompetens inom tilläggsuppdraget för barn och unga

I denna tredagarsutbildning erbjuder vi en genomgång av vår modell för strukturerad bedömning och stegvist vårdutbud. Vi går bl a igenom frågor kopplade till metod för bedömning, rådgivning enligt tillämpad beteendeanalys (TBA) och behandling individuellt och i grupp, gränsdragning till vårdgrannar samt samarbete internt och externt ur ett funktionellt perspektiv.  Mellan utbildningsdagarna löper hemuppgifter kopplade till det kliniska arbetet inom uppdraget. Handledning kan efter utbildningen säkerställa implementeringen av arbetssätten.

Utbildning i strukturerad screening och bedömning samt organisationslösningen drop- in för den vuxna patientgruppen

Utbildningen syftar till omställning av verksamheten för vuxna och innehåller en genomgång av modellen för strukturerad bedömning och stegvist vårdutbud samt implementering av denna. Utbildningen kombineras med fördel med handledning under genomförandefasen.

Allt utifrån verksamhetens behov erbjuder vi naturligtvis också skräddarsydda utbildningar, helhetslösningar för verksamheten eller enstaka insatser.

Ledarskapsutveckling

Hitta rätt ”ledarskap”

Det finns en mycket stor mängd teorier och modeller för ledarskap och utveckling av förmågor att leda och organisera. Problemet är ju bara att hitta det som fungerar. Ett sätt är ju att utgå från berömda och framgångsrika ledare. Ett annat att utgå från forskning. Ett tredje är att gå på känsla. Inget behöver vara fel men kanske inte heller helt rätt. Det är svårt att navigera bland alla idéer och böcker om ledarskap, beständiga som t ex Machiavellis Fursten eller kanske tillfälliga men bästsäljande böcker av någon idrottsstjärna eller coach.

”I guess my big problem with mangement books is that I can´t belive there can be so many different ways to manage. There´s a new mangement book every few hours. Wouldn´t someone have figured out the best way by now?”
Scott Adams (the Dilbert Principle).

Vi arbetar med att utbildning, rådgivning, konsultationer och handledning till chefer på olika nivåer och i olika branscher. Vi gör inte allting, vi kan inte allting men om beteenden är inblandade på något sätt så är vi särskilt intresserade och har några idéer som vi tror kan intressera dig, oavsett du leder en privat eller offentlig organisation.
 

Filosofi eller rörmokeri?

Ledarutveckling innehåller filosofiska, teoretiska och praktiska moment. Var tonvikten skall läggas bestämmer du tillsammans med konsulten. Ibland är det konkreta situationer och beteenden som måste till, ibland är det övergripande idéer och förhållningssätt som gör skillnaden. Om du överväger att anlita en organisationsfilosof eller en organisationsrörmokare så liknar vårt arbetssätt mer den senare men vi respekterar och lyssnar gärna på den förra.

”No organization works if the toilets don´t work”
James G. March (intervjuad i Harvard Business Review, Oktober 2006).
 

Beteendepåverkan i fokus

De metoder vi använder bygger på allmän kunskap om beteenden och särskild kunskap om den miljö som organisationer utgör. Och fokus är alltså på beteenden. För allvarligt talat, vad har attitydförändringar för betydelse om  de inte följs av beteendeförändringar? Och vilken nytta gör vettiga värderingar om de inte omsätts i beteenden? Och att omsätta tankar och känslor till beteenden sker inte med automatik. Det här är våra metoder kring beteenden och ledarskap har sin givna plats.  

”Behavior is the enabler that makes strategy and process work.”
Leslie Wilk Braksick (i boken Unlock behavior, unleash profits).

© 2021 Beteendeanalysgruppen Stockholm AB