Terapi

Beteendeanalysgruppen erbjuder psykologisk behandling i form av kognitiv beteendeterapi (KBT) till vuxna, enskilt eller i par, ungdomar, barn och anhöriga i centralt belägen mottagning på Kungsholmen i Stockholm.

Vi arbetar såväl med vanligt förekommande psykologiska besvär som mer komplexa, samtidiga och genomgripande svårigheter.

Du kan också söka oss för icke-kliniska frågor, till exempel när du behöver konsultera någon, problemlösa, eller bara spegla dina funderingar om livet under ett antal samtal. 

På Beteendeanalysgruppen är vi legitimerade psykologer och psykoterapeuter med lång och bred klinisk erfarenhet.

Utgångspunkten i vårt arbete är det som kallas evidensbaserad praktik. Det betyder att vi väger samman dina besvär, önskemål och din livssituation med de metoder som i forskning har visat sig ha bäst stöd och vår egen kliniska erfarenhet och expertis för att formulera en plan för att hjälpa dig.

Du är välkommen att kontakta oss för att få information och beställa tid.

Individuell behandling

På Beteendeanalysgruppen arbetar vi med såväl vanligt förekommande besvär (oro och ångest, nedstämdhet, livsstilsrelaterade bekymmer som sömn och stress och relationsproblem) som kombinationer av ovanstående och mer komplexa och genomgripande svårigheter; problem inom OCD-spektrum (tvångssyndrom, Tourettes syndrom, dysmorfofobi, trichotillomani med flera), neuropsykiatriska svårigheter som ADHD, ADD och Autismspektrumtillstånd (AST).

Utöver behandling håller vi också samtal kring icke-kliniska frågor och funderingar. Det kan gälla till exempel livsförändringar, beslut eller annat som det kan finnas önskemål och behov av att reflektera kring i en tryggt och professionellt rum.

Kontakten inleds med en bedömning där du får utrymme att i lugn och ro berätta om dig och ditt liv, ditt problem och dina önskemål. Denna information utmynnar i en så kallad beteendeanalys samt ett förslag till behandling.

Beteendeanalysen skapar den struktur som kännetecknar god KBT. I det efterföljande behandlingsarbetet utgår vi ifrån de mål som gemensamt har formulerats. 

Du är välkommen att kontakta oss för att få information och beställa tid.

 

Barn och ungdomar

Kognitiv beteendeterapi (KBT) för barn och ungdomar

Även barn och ungdomar kan lida av oro och ångest, nedstämdhet, stress och andra svårigheter i perioder i livet. Det kan också vara så att barnet har egna funktionsnedsättningar som ökar risken för att utveckla psykiska problem eller försvårar vardagen. 

Hos oss har du möjlighet att få hjälp av psykolog med lång erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar med avgränsade eller mer genomgripande svårigheter. Ibland önskar barnet eller ungdomen själv hjälp, ibland är det anhöriga som upplever behov av bedömning av barnets svårigheter, stöd till barnet och/eller behandling. Vi träffar barn och ungdomar med eller utan sina föräldrar beroende på problemets art och den unges ålder.

Varje kontakt med ett barn eller ungdom inleds med en noggrann beteendeanalys av problemen. Analysen leder till förslag på lämpliga åtgärder och det efterföljande behandlingsarbetet utgår ifrån de mål vi gemensamt har formulerat. 

Parterapi

Inom området relationssvårigheter och parterapi finns förstås många olika arbetssätt och former. På Beteendeanalysgruppen utgår vi, i behandling av par, från IBCT, Integrative Behavioral Couple Therapy, en metod som syftar till att integrera förändringsarbete med acceptansstrategier. 

Kontakten inleds med ett gemensamt samtal följt av två individuella. I dessa samtal får ni som par dels möjlighet att tillsammans ge en beskrivning av den situation ni befinner er i, dels att i lugn och ro enskilt beskriva er bakgrund, er syn på de svårigheter ni önskar hjälp med och de målsättningar ni har. Den inledande fasen avslutas med ett gemensamt samtal där psykologen sammanfattar sin bedömning och ger en beskrivning av hur behandlingsarbetet kan läggas upp i relation de problem som framkommit och de mål ni som par har formulerat. Målsättningar i parterapi kan vara att utveckla och stärka en relation men också formuleras som att göra ett bra avslut på relationen och öka möjligheterna att gå vidare i livet på ett så bra sätt som möjligt. IBCT har kognitiv beteendeterapeutisk grund och våra psykologer är utbildade i metodiken.

Om formen för den inledande kontakten inte skulle bedömas lämplig i det enskilda fallet, kan samtalen förstås arrangeras på annat sätt. Ibland upplevs t ex situationen så akut att hjälp till olika typer av beslut behöver ges i inledningsskedet varför de enskilda samtalen kanske utgår helt eller tas vid ett senare skede. Man kan också önska stöd i att lösa mer avgränsade relationsproblem där det inte finns samma behov av enskilda samtal.

Välkommen att söka oss för parterapi.

Familj/Anhörig

Att vara anhörig till en person med psykiska svårigheter är ofta en särskild påfrestning. De flesta vill hjälpa men vet ofta inte hur. Anhöriga kan bli frustrerade och inte förstå varför den drabbade inte accepterar hjälp, blir bättre, fortsätter bete sig på ett sätt som förefaller vidmakthålla lidandet etc. Ett vanligt mönster är att anhöriga hjälper till på många olika sätt samtidigt men ofta saknar återkoppling på om deras sätt att hjälpa leder framåt. Osäkerhet om val av intensitet och frekvens i hjälpen samt typ av hjälp är vanligt, liksom svårigheter att hantera de egna känslorna. Känslor av irritation leder ofta till skuldkänslor. Oro och grubbel liksom oenighet inom anhöriggruppen är inte ovanligt.

På Beteendeanalysgruppen har vi många års vana vid att möta familjer i kris och tycker att det är viktigt att erbjuda anhöriga stöd och hjälp utifrån behov. Många söker oss som föräldrar eller barn till anhörig drabbad av psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning. Kontakterna är ofta varaktiga över tid men varierar i frekvens med den anhöriges sjukdomsförlopp så att t ex skov av större svårigheter ökar behovet av anhörigstöd. Insatserna kan bland annat handla om hjälp att analysera situationer, problemlösa eller att hitta strategier och strukturer för att bistå på ett konstruktivt sätt. De kan också syfta till att öka acceptans av egna känslor och behov. 

Välkommen att söka oss för stöd och hjälp som anhörig till drabbad av psykisk sjukdom eller kognitiv funktionsnedsättning.

Beteendeanalysgruppen

Vi som arbetar på Beteendeanalysgruppen har kognitiv beteendeterapeutisk (KBT) inriktning och är alla legitimerade psykologer och några även legitimerade psykoterapeuter. 

© 2021 Beteendeanalysgruppen Stockholm AB