Handledning

Vi erbjuder handledning på kognitivt beteendeanalytisk grund till både individer och grupper inom såväl offentliga som privata verksamheter i Stockholm.

Tekniska lösningar gör det möjligt för oss att digitalt handleda på orter utanför vårt geografiska område. Detta innebär att vi kan erbjuda handledning och skräddarsydda kombinationer av lösningar även utanför Storstockholm.

Psykiatri

Inom området psykiatri handleder vi inom såväl barn- och ungdomspsykiatri som vuxenpskykiatri. Vanliga uppdrag är grupper av psykologer men förstås också team av professionella i olika konstellationer. Vi har lång och bred erfarenhet av att handleda verksamheter riktade till olika klientgrupper inom såväl öppenvård som specialiserade enheter och mellanvårdsteam. Vår erfarenhet grundar sig i eget mångårigt behandlingsarbete med såväl avgränsad psykiatrisk problematik som mer komplexa svårigheter, bl a neuropsykiatriska funktionshinder och samsjuklighet som i många fall inkluderar anhöriga i vårdplanering och behandling. Vi har god kännedom om vårdorganisationer och de förutsättningar inom vilka behandlingsarbete utförs, liksom samarbete med och avgränsing gentemot angränsande aktörer. 

Tekniken ger idag också möjlighet att handleda på orter även utanför vårt geografiska område. Vi handleder via skype eller videolänk och skräddarsyr kombinationer av former för att erbjuda lämpliga lösningar för professionella även utanför Storstockholm.

Primärvård

Flera av våra handledare har egen erfarenhet av kliniskt arbete som psykologer inom primärvården. Denna erfarenhet ger en kännedom utöver det vanliga om de specifika krav som psykosociala team i primärvården möter och behöver hitta former för att hantera.

Grupphandledningen utgår från verksamhetsmål med klienten i fokus. Den syftar till att främja kvalitet och effektivitet i arbetssätt men också en god arbetsmiljö och tillfredsställelse i arbetet.

Handledningen ska stimulera till förståelse och problemlösning och bjuder kompetenshöjning och stöd.

Om önskemål finns erbjuds även handledning vid mer genomgripande och strukturella förändringar av teamets arbetssätt på vårdcentralen, det sker då ofta i kombination med utbildande insatser.

Habilitering

Vi handleder grupper av psykologer, kuratorer, boendestödjare samt tvärprofessionella team. Inom området beteendestörningar handleder vi specialistteam och även team där anhöriga ingår. Vår erfarenhet grundar sig i eget mångårigt behandlingsarbete med klienter med komplexa svårigheter, bl a neuropsykiatriska diagnoser med i många fall pågående samsjuklighet. Vi har god kännedom om habilitering och lång erfarenhet av att vid behov samordna insatser med anhöriga, andra utförare, angränsande vårdorganisationer, skola, socialtjänst mm.

Vi är öppna för att skräddarsy konsultationer och handledningar och kan även kombinera behandling och handledning, liksom utbildande insatser och handledning. 

Socialtjänst

Vi har lång erfarenhet av att handleda verksamheter inom socialtjänsten, såväl på myndighets- som på utförarsidan. Vi har god kännedom om de specifika behov och förutsättningar som präglar arbetet för såväl medarbetare som arbetsledare och chefer inom socialtjänstens olika funktioner.

Grupphandledningen utgår från verksamhetsmål med klienten i fokus. Den syftar till att främja kvalitet och effektivitet i arbetssätt och också arbetsmiljö och tillfredsställelse i arbetet. Handledningen ska stimulera förståelse och problemlösning och bjuda kompetenshöjning och stöd.

Utbildningshandledning

Våra handledarutbildade psykologer och psykoterapeuter handleder  på steg 1 och steg 2 nivå på psykolog- och psykoterapeutprogrammen där dessa bjuds på utbildningsorterna samt på övriga steg 1 utbildningar i KBT för t ex läkare under specialistutbildningar i psykiatri.

Vi har erfarenhet av att erbjuda PTP- handledning både i situationer när PTP-psykologen har psykologkollegor på plats och när detta saknas.

Är du handledare till PTP psykologer ?
Vi erbjuder handledning på handledning för PTP handledare i grupp eller enskilt.

Om företaget

Beteendeanalysgruppen har funnits sedan 2002 och är belägen på Kungsholmen, på bekvämt gångavstånd från Stockholms central, i korsningen Hantverkargatan/ Parmmätargatan. (T-bana Rådhuset, bl a buss nr 3 passerar alldeles utanför).

Bland våra klienter och uppdragsgivare återfinns privatpersoner, kommuner, landsting och privata vårdgivare; försäkringsbolag och andra företag; universitet och högskolor.

© 2021 Beteendeanalysgruppen Stockholm AB