Företagstjänster

Utgångspunkten för våra uppdrag inom området företag och organisationer är OBM, Organizational Behavior Management, dvs ett fokus på beteendeförändring och beteendens konsekvenser. Vi kan erbjuda utveckling till chefer och medarbetare i arbetsledande befattning, hela arbetsgrupper eller stöd till enskilda medarbetare vid arbetsrelaterad ohälsa. 

En vanlig insats kan handla om att öka målstyrningen i verksamheten genom av precisera uppdrag och gemensamt identifiera nyckelbeteenden av vikt på olika nivåer i organisationen. Det kan också handla om att skapa system för uppmuntran av medarbetare och ledare i företaget, öka positiv kommunikation och feedback för att påverka beteenden och förbättra arbetsmiljö. I förändringsfaser ser vi fördelar med handledning av arbetsgrupper där uppdraget synliggörs och står i fokus för det löpande arbetet. Här ser vi också att ett nära samarbete med uppdragsgivare gynnar ett lyckat resultat. 

Utbildningsinsatser

Utbildningsinsatser kan t ex innehålla samtalsmetodik anpassad till målgruppen, att hålla svåra samtal och att ge konstruktiv feedback. I utbildningar varvas alltid teoretiska med praktiska inslag för att öka förståelse och förbättra färdigheter. 

Som företag kan du också anlita oss för stöd till medarbetare som besväras av arbetsrelaterad ohälsa. Vi erbjuder snabb och kvalificerad hjälp i kortare och längre kontakter. Avtalet för kontakten utformas i samråd utifrån era önskemål och vår bedömning av medarbetarens svårigheter. Ibland vill man som arbetsgivare få återkoppling på hur det går för medarbetaren. Om och hur detta sker överenskoms i samråd mellan medarbetare, arbetsgivare och psykolog.

TERAPI

UTBILDNING

ORGANISATION

Beteendeanalysgruppen

Vi som arbetar på Beteendeanalysgruppen har kognitiv beteendeterapeutisk (KBT) inriktning och är alla legitimerade psykologer och några även legitimerade psykoterapeuter. 

© 2021 Beteendeanalysgruppen Stockholm AB